Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Finnish Weight Pulling Association (FWPA) ry,
  ja sen kotipaikka on Vantaa.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta
  sekä edistää koiraharrastustoimintaa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  – järjestää jäsenilleen harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-,
  neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia – huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja
  – voi julkaista omaa tiedotuslehteä
  – toimii yhdessä muiden (koira)harrastajien kanssa ja ylläpitää
  yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja järjestää
  keräyksiä ja arpajaisia omistaa toimintaansa varten tarpeellista
  kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 3. Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella.

  Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa. Perhejäsenellä on yhdistyksen vuosi- ja muissa jäsenille suunnatuissa kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Perhejäsenellä on oikeus myös varsinaisen jäsenen mukaisiin jäsenetuihin.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin.
  Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  FWPA ry:n kanta koskien henkilöitä tai ryhmiä, jotka todistettavasti pystytään yhdistämään koiratappeluihin tai niihin rinnastettaviin eläinsuojelurikkomuksiin/eläinsuojelurikoksiin. Edeltävässä kappaleessa mainittuihin asioihin syyllistyviä henkilöitä ei tulla hyväksymään FWPA:n jäseneksi.

  Edeltävässä kappaleessa mainittuihin asioihin syyllistyvät henkilöt, jotka ovat FWPA:n jäseniä, tullaan erottamaan FWPA:n jäsenyydestä / toiminnasta toistaiseksi. Edeltävässä kappaleessa mainittuihin asioihin syyllistyvien jäsenten koirat eivät saa osallistua FWPA:n järjestämiin tapahtumiin, harjoituksiin tai kilpailuihin edes toisen handlerin hallinnassa.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

  Yhdistyksen jäseniksi vuoden loppupuolella, syys-joulukussa, hyväksyttyjen jäsenten liittymis- ja jäsenmaksu on alhaisempi.
 6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai kutsu voidaan lähettää myös jäsenille sähköisessä muodossa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta ja siitä hyvissä ajoin etukäteen hallituksen vaatimalla tavalla ilmoittamalla.
 11. Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
  lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
  varatoiminnantarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
  kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
  sisällyttää kokouskutsuun
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.