Vuoden 2018 jäsenkokouksessa päätettiin seuraavasti: - Jäsenmaksu 50€/kausi - Kannatus-/perheenjäsenen hinta 10€/kausi - Kasvattajan ilmoittama pentuejäsen 10€/ensimmäinen vuosi, ei liittymismaksua! HUOM! Liittymismaksu uusille jäsenille on 10 €. Uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu siis 50€ +10€ = 60€. FWPAn sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14.01.2018 valittiin uusi hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2018! Hallituksen puheenjohtaja: Nina Metsätähti Varapuheenjohtaja: Anu Sivén Hallituksen jäsenet: Pekka Mertala, Sini Rajala, Linda Lukander sekä Emilia Ilkka. Jäsenedustajat: Riku Haveneth, Jenna Mankinen Rahastonhoitaja: Sanna Vaskelainen EWPL maaedustajat: Heidi Attola, Jari Metsätähti Tapahtumavastaavat: Nina Metsätähti, Anu Sivén, Heidi Attola Jäsensihteeri: Heidi Attola

Yhdistyksen säännöt:

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnish Weight Pulling Association (FWPA), ja sen kotipaikka on Alastaro

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää koiraharrastustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia

- huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja

- voi julkaista omaa tiedotuslehteä

- toimii yhdessä muiden (koira)harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja järjestää keräyksiä ja arpajaisia omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

FWPA ry:n kanta koskien henkilöitä tai ryhmiä jotka todistettavasti pystytään yhdistämään koiratappeluihin tai niihin rinnastettaviin eläinsuojelurikkomuksiin/eläinsuojelurikoksiin.

 

Edeltävässä kappaleessa mainittuihin asioihin syyllistyviä henkilöitä ei tulla hyväksymään FWPA:n jäseneksi.

 

1a. Edeltävässä kappaleessa mainittuihin asioihin syyllistyvät henkilöt jotka ovat FWPA:n jäseniä, tullaan erottamaan FWPA:n jäsenyydestä / toiminnasta toistaiseksi.

 

Edeltävässä kappaleessa mainittuihin asioihin syyllistyvien henkilöiden koirat eivät saa osallistua FWPA:n järjestämiin tapahtumiin, harjoituksiin tai kilpailuihin edes toisen handlerin hallinnassa.

 

2a .Ei-jäsenen epäselvässä tapauksessa päätöksen henkilön osallistumisesta tekee sen kyseisen

tapahtuman järjestäjät, päätöksestä ei voi valittaa.

Jos olet tietoinen henkilöstä /henkilöistä jotka ovat /ovat olleet osallisena edellä mainituissa asioissa,

pyydämme ilmoittamaan heistä välittömästi FWPA ry:lle.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja ..3.. muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai kutsu voidaan lähettää myös jäsenille sähköisessä muodossa.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vuoden 2018 jäsenkokouksessa päätettiin seuraavasti: - Jäsenmaksu 50€/kausi - Kannatus-/perheenjäsenen hinta 10€/kausi - Kasvattajan ilmoittama pentuejäsen 10€/ensimmäinen vuosi, ei liittymismaksua! HUOM! Liittymismaksu uusille jäsenille on 10 €. Uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu siis 50€ +10€ = 60€. FWPAn sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14.01.2018 valittiin uusi hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2018! Hallituksen puheenjohtaja: Nina Metsätähti Varapuheenjohtaja: Anu Sivén Hallituksen jäsenet: Pekka Mertala, Sini Rajala, Linda Lukander sekä Emilia Ilkka. Jäsenedustajat: Riku Haveneth, Jenna Mankinen Rahastonhoitaja: Sanna Vaskelainen EWPL maaedustajat: Heidi Attola, Jari Metsätähti Tapahtumavastaavat: Nina Metsätähti, Anu Sivén, Heidi Attola Jäsensihteeri: Heidi Attola
Vuoden 2018 jäsenkokouksessa päätettiin seuraavasti: - Jäsenmaksu 50€/kausi - Kannatus-/perheenjäsenen hinta 10€/kausi - Kasvattajan ilmoittama pentuejäsen 10€/ensimmäinen vuosi, ei liittymismaksua! HUOM! Liittymismaksu uusille jäsenille on 10 €. Uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu siis 50€ +10€ = 60€. FWPAn sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14.01.2018 valittiin uusi hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2018! Hallituksen puheenjohtaja: Nina Metsätähti Varapuheenjohtaja: Anu Sivén Hallituksen jäsenet: Pekka Mertala, Sini Rajala, Linda Lukander sekä Emilia Ilkka. Jäsenedustajat: Riku Haveneth, Jenna Mankinen Rahastonhoitaja: Sanna Vaskelainen EWPL maaedustajat: Heidi Attola, Jari Metsätähti Tapahtumavastaavat: Nina Metsätähti, Anu Sivén, Heidi Attola Jäsensihteeri: Heidi Attola
Vuoden 2018 jäsenkokouksessa päätettiin seuraavasti: - Jäsenmaksu 50€/kausi - Kannatus-/perheenjäsenen hinta 10€/kausi - Kasvattajan ilmoittama pentuejäsen 10€/ensimmäinen vuosi, ei liittymismaksua! HUOM! Liittymismaksu uusille jäsenille on 10 €. Uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu siis 50€ +10€ = 60€. FWPAn sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14.01.2018 valittiin uusi hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2018! Hallituksen puheenjohtaja: Nina Metsätähti Varapuheenjohtaja: Anu Sivén Hallituksen jäsenet: Pekka Mertala, Sini Rajala, Linda Lukander sekä Emilia Ilkka. Jäsenedustajat: Riku Haveneth, Jenna Mankinen Rahastonhoitaja: Sanna Vaskelainen EWPL maaedustajat: Heidi Attola, Jari Metsätähti Tapahtumavastaavat: Nina Metsätähti, Anu Sivén, Heidi Attola Jäsensihteeri: Heidi Attola
Vuoden 2018 jäsenkokouksessa päätettiin seuraavasti: - Jäsenmaksu 50€/kausi - Kannatus-/perheenjäsenen hinta 10€/kausi - Kasvattajan ilmoittama pentuejäsen 10€/ensimmäinen vuosi, ei liittymismaksua! HUOM! Liittymismaksu uusille jäsenille on 10 €. Uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu siis 50€ +10€ = 60€. FWPAn sääntömääräisessä vuosikokouksessa 14.01.2018 valittiin uusi hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2018! Hallituksen puheenjohtaja: Nina Metsätähti Varapuheenjohtaja: Anu Sivén Hallituksen jäsenet: Pekka Mertala, Sini Rajala, Linda Lukander sekä Emilia Ilkka. Jäsenedustajat: Riku Haveneth, Jenna Mankinen Rahastonhoitaja: Sanna Vaskelainen EWPL maaedustajat: Heidi Attola, Jari Metsätähti Tapahtumavastaavat: Nina Metsätähti, Anu Sivén, Heidi Attola Jäsensihteeri: Heidi Attola